Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov:
FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Prepravu vykonávame vlastnými dopravnými prostriedkami alebo zmluvne viazanými. Vlastná dopravná činnosť je zameraná najmä na nakladú dopravu veľkoobjemovými súpravami a expresnú prepravu zásielok v rámci celej Európy.

Medzi hlavné prepravné destinácie patria Nemecko, Taliansko, Francúzsko a krajiny Beneluxu. Špedične zabezpečujeme prepravu všetkých druhov tovarov a v rámci celej Európy. Vozidlá sú vo výbornom technickom stave a spĺňajúce prísne ekologické normy Euro 5 a 6. Vodiči sú skúsení v medzinárodnej doprave a pravidelne školení podľa platných predpisov, každé auto je vybavené GSM, GPS navigáciou a online GPS monitoringom. K dispozícii je 24hodinový dispečing.

 

Prepravný   poriadok 

 cestnej   NÁKLADNEJ dopravy

 

MCD s. r. o.  so sídlom Bratislavská 18, 911 05 Trenčín, podľa §4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

 

vydáva

 

Prepravný poriadok

spoločnosti MCD, s.r.o., so sídlom Bratislavská 18, 911 01 Trenčín, IČO: 36 316 733, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 12473/R (ďalej len „Dopravca“)
zo dňa 01.05.2019

 

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Dopravca vykonáva, v zmysle svojho živnostenského oprávnenia, cestnú nákladnú dopravu a nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (spolu ďalej len „nákladná cestná doprava“), na základe zmlúv o preprave.

2. Tento prepravný poriadok upravuje práva a povinnosti strán zmluvy o preprave a je, v zmysle ustanovenia § 4, ods. 5, Zákona č. 56/2012 Z.z., o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“) zverejnený na webovom sídle Dopravcu – www.mcd.sk.
3. V zmysle ustanovenia § 4, ods. 6, Zákona o cestnej doprave je tento prepravný poriadok súčasťou návrhu Dopravcu na uzatvorenie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy (ďalej tiež ako „zmluvných strán“). Z dôvodu konštrukcie citovaného zákonného ustanovenia ako nevyvrátiteľnej právnej domnienky nie je pre platnosť a záväznosť tohto prepravného poriadku nutné, aby bol aj skutočne priložený k návrhu Dopravcu na uzatvorenie prepravnej zmluvy. Je teda povinnosťou a zodpovednosťou objednávateľa prepravy, aby sa s týmto prepravným poriadkom oboznámil pred uzatvorením zmluvy o preprave s Dopravcom. Z tohto dôvodu sa za súhlas objednávateľa prepravy so znením tohto prepravného poriadku považuje samotné uzatvorenie zmluvy o preprave.
4. Keďže prepravný poriadok je na webovom sídle Dopravcu zverejnený v písomnej forme, ako aj vzhľadom na konštrukciu ustanovenia § 4, ods. 6, Zákona o cestnej doprave, ktorá stanovuje, že po uzatvorení zmluvy je obsah prepravného poriadku súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy, považujú sa práva a povinnosti, uvedené v tomto prepravnom poriadku, za dohodnuté zmluvnými stranami v písomnej forme, a to bez ohľadu na to, či bola samotná zmluva o preprave uzatvorená písomne, ústne, konkludentne alebo iným platným spôsobom.

 

Čl. II.
Zmluvné strany, vznik zmluvy

 

1. Zmluva o preprave je typicky uzatvorená medzi objednávateľom prepravy a Dopravcom, v zmysle ustanovení § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zmluva o preprave musí obsahovať tieto náležitosti:
a) Identifikáciu zmluvných strán.
b) Identifikáciu veci (ďalej tiež ako „tovar“).
c) Identifikáciu miesta odoslania (ďalej tiež ako „nakládka“).
d) Identifikáciu miesta určenia (ďalej tiež ako „vykládka“).
e) Čas nakládky.
f) Čas vykládky.
g) Odplatu za vykonanie prepravy (ďalej tiež ako „cena prepravy“).
h) Postup pri fakturácii ceny prepravy (splatnosť, požadované dokumenty, spôsob ich potvrdenia, a pod.).
3. Zmluva o preprave môže ďalej tiež obsahovať doplnkové ustanovenia (ako napr. pokyny, podmienky, práva a povinnosti, a pod.), zadané objednávateľom prepravy.
4. Zmluva o preprave vzniká:
a) Písomným potvrdením Dopravcu, že vykoná prepravu podľa požiadaviek objednávateľa prepravy, uvedených v bode 2. a 3. tohto článku. Pre takéto potvrdenie stačí forma potvrdzujúcej SMS z mobilného telefónneho čísla, registrovaného na Dopravcu, resp. forma e-mailu z e-mailovej adresy Dopravcu. V prípade pochybností o konajúcej osobe je dôkazné bremeno zneužitia týchto prostriedkov na strane Dopravcu; alebo
b) Ústnym potvrdením Dopravcu, že vykoná prepravu podľa požiadaviek objednávateľa prepravy, uvedených v bode 2. a 3. tohto článku. Za ústne potvrdenie sa považuje aj telefonické potvrdenie, ak je vykonané povereným zamestnancom Dopravcu z telefónneho čísla, registrovaného na Dopravcu. V prípade pochybností o konajúcej osobe je dôkazné bremeno zneužitia týchto prostriedkov na strane Dopravcu; alebo
c) Pristavením vozidla Dopravcu k nakládke na mieste a v čase, uvedenom objednávateľom prepravy. V takomto prípade ide o konkludentné uzatvorenie zmluvy o preprave, v zmysle ustanovenia § 43c, ods. 1, Občianskeho zákonníka.
5. Pre vznik zmluvy o preprave nie je podstatné názvoslovie (označenie) daného právneho úkonu. Zmluva o preprave preto môže mať aj podobu obojstranne potvrdenej „objednávky“, či inú podobu, ktorá má náležitosti platného právneho úkonu.

 

Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Dopravca sa zaväzuje zrealizovať prepravu v dohodnutých termínoch, s odbornou starostlivosťou, v zmysle všetkých právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú pri príslušných typoch prepráv (napr. ustanovenia o povinnom odpočinku, pravidlá cestnej premávky, ustanovenia o minimálnej mzde v zahraničných krajinách, ustanovenia Dohovoru CMR v prípade medzinárodných prepráv, a pod.).
2. Objednávateľ prepravy sa zaväzuje umožniť Dopravcovi realizáciu výkonu jeho činnosti bez zbytočných prestojov a ohrození prevádzky Dopravcu. Za týmto účelom je objednávateľ prepravy najmä zodpovedný za úplnosť a správnosť údajov, uvedených v ustanovení čl. II, bod 2. a bod 3. tohto prepravného poriadku. Je teda výlučne zodpovednosťou objednávateľa prepravy, aby si u Dopravcu objednal iba takú prepravu, ktorú je možné zrealizovať za podmienok, uvedených v zmluve o preprave.
3. Zmluvné strany sú povinné nahradiť si navzájom akúkoľvek preukázanú škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia ich povinností, a to do 3 pracovných dní od doručenia výzvy oprávnenej zmluvnej strany povinnej zmluvnej strane. Výzva musí obsahovať výšku škody, dôvod jej vzniku a preukázanú súvislosť s porušením povinností povinnej zmluvnej strany. Za preukázané doručenie výzvy sa považuje aj doručenie e-mailom, na verejne dostupnú e-mailovú adresu povinnej zmluvnej strany alebo na e-mailovú adresu, ktorú povinná zmluvná strana použila na vedenie rokovaní o uzavretí zmluvy o preprave. Pre náhradu škody sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
4. Dopravca je povinný mať uzatvorené platné poistenie zodpovednosti dopravcu za škodu. Na požiadanie je povinný splnenie tejto povinnosti preukázať objednávateľovi prepravy, a to kedykoľvek pred, počas alebo po uzatvorení zmluvy o preprave.
5. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení svojich záväzkov zo zmluvy o preprave, s cieľom zabezpečiť čo možno najmenej problematický priebeh prepravy, a to bez zbytočného odkladu a s odbornou starostlivosťou tak, aby boli všetky záväzky zmluvných strán zo zmluvy o preprave splnené riadne a včas.

 

Čl. IV.
Špecifické ustanovenia

 

1. Vzhľadom na špecifiká nákladnej cestnej dopravy platia ustanovenia tohto článku bez ohľadu na ustanovenia zmluvy o preprave, ako aj bez ohľadu na to, či boli protichodné ustanovenia zmluvy o preprave samostatne rozporované Dopravcom. Z tohto dôvodu preto vždy platí:
a) Nárok na zaplatenie 80% z ceny prepravy vzniká Dopravcovi po pristavení vozidla na nakládku v časovom okne, uvedenom v zmluve o preprave, pričom sa neprihliada na omeškanie Dopravcu, pokiaľ toto omeškanie nepresiahne 24 hodín. Ak je zmluva o preprave uzatvorená v zmysle Dohovoru CMR, na omeškanie Dopravcu sa, v zmysle čl. 17, bod 1. Dohovoru CMR, a contrario, v spojitosti s ustanovením čl. 41 Dohovoru CMR, neprihliada vôbec.
b) Nárok na zaplatenie zvyšnej časti ceny za prepravu vzniká Dopravcovi po pristavení vozidla na vykládku. Z tejto časti ceny za prepravu je možné odpočítať škodu, ktorá objednávateľovi prípadne vznikne v dôsledku omeškania Dopravcu. Ustanovenie čl. III., bod 3. tohto prepravného poriadku sa použije primerane. Objednávateľ prepravy je oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody podľa tohto písmena aj voči nesplatnej pohľadávke Dopravcu na zaplatenie zvyšnej časti ceny prepravy.
c) Ustanovenia čl. VI. tohto prepravného poriadku sa použijú vždy. V súlade s ustanovením čl. I., bod 4. tohto prepravného poriadku ich použitie nie je podmienené formou uzatvorenia samotnej zmluvy o preprave. Pre vylúčenie pochybností preto zmluvné strany výslovne uvádzajú, že zmluvné pokuty, obsiahnuté v čl. VI. tohto prepravného poriadku, sú dohodnuté v predpísanej písomnej forme.
d) Dopravca má nárok na úhradu stojného vo výške 50,- € bez DPH za každú začatú hodinu, ktorá uplynie po pristavení vozidla na nakládku alebo vykládku, s toleranciou 3 hodín od času nakládky a/alebo vykládky, uvedeného v zmluve o preprave. Ak v zmluve o preprave nie je uvedený presný čas, ale rozpätie (dátum, časové okno, a pod.), je pre vznik nároku na úhradu stojného podľa tohto písmena rozhodujúci skutočný čas pristavenia vozidla na nakládku a/alebo vykládku, pričom tolerancia 3 hodín od pristavenia vozidla zostáva zachovaná. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že stojné podľa tohto písmena nie je zmluvnou pokutou, ale náhradou za stratu času. Z tohto dôvodu sa na stojné podľa tohto písmena vzťahuje rovnaký účtovný režim, aký sa vzťahuje na cenu prepravy.
e) Dopravca je vždy oprávnený postúpiť akúkoľvek splatnú pohľadávku voči objednávateľovi prepravy ktorejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia. Ak sa na postúpenie pohľadávky vyžaduje súhlas objednávateľa, platí, že objednávateľ svoj súhlas udelil Dopravcovi samotným uzatvorením zmluvy o preprave.
f) Rozhodné právo je vždy slovenské, v zmysle ustanovenia článku 5 Nariadenia ES č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I). Voľba akéhokoľvek iného rozhodného práva musí byť Dopravcom vždy vykonaná samostatne, nesmie byť súčasťou doplnkových ustanovení zmluvy o preprave, definovaných v ustanovení čl. II., bod 3. tohto prepravného poriadku.

 

Čl. V.
Platobné podmienky

 

1. Ustanovenia tohto článku sa použijú iba v prípade, ak nie je v zmluve o preprave dohodnuté inak (viď ustanovenie čl. II, bod 2., písm. h) tohto prepravného poriadku).
2. Cena prepravy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry objednávateľovi prepravy. Prílohou faktúry sú dokumenty, preukazujúce riadne vykonanie prepravy Dopravcom. Za dostatočné doručenie faktúry aj jej príloh sa považuje doručenie e-mailom. Pre doručovanie faktúr e-mailom sa primerane použijú ustanovenia čl. III, bod 3. tohto prepravného poriadku, týkajúce sa doručovania výziev.
3. Za úhradu ceny prepravy sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet Dopravcu, uvedený vo faktúre podľa predchádzajúceho bodu.
4. V prípade, že bude voči objednávateľovi prepravy vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, stávajú sa všetky pohľadávky Dopravcu voči objednávateľovi prepravy splatnými dňom zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
5. Pre fakturáciu sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov, upravujúce náležitosti faktúr.

 

Čl. VI.
Sankcie za porušenie povinností

 

1. V prípade porušenia povinností objednávateľa prepravy, uvedených v čl. III., bod 2. tohto prepravného poriadku, vznikne Dopravcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% z ceny prepravy za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, ktoré bude viesť ku vzniku akejkoľvek škody. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že za škodu sa považuje, v zmysle príslušných právnych predpisov, tiež ušlý zisk Dopravcu v prípade, že porušenie citovaných povinností objednávateľa prepravy bude viesť ku zrušeniu prepravy, resp. zmluvy o preprave, v zmysle čl. VII., bod 2. tohto prepravného poriadku.
2. V prípade nezaplatenia faktúry, ktorou Dopravca fakturoval objednávateľovi prepravy cenu prepravy, v lehote splatnosti, vznikne Dopravcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny prepravy za každý začatý deň omeškania objednávateľa prepravy s úplným zaplatením ceny prepravy.
3. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na plnenie, ktorou si Dopravca voči objednávateľovi prepravy uplatní svoj nárok na zaplatenie príslušnej zmluvnej pokuty. Ustanovenia čl. III, bod 3. tohto prepravného poriadku, týkajúce sa doručovania výziev, sa použijú primerane.
4. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Dopravcu na náhradu škody.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty podľa tohto článku sú primerané významu nimi zabezpečovaných povinností a zodpovedajú zvyklostiam v podnikateľskom odvetví nákladnej cestnej dopravy.
6. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že zmluvné pokuty v prospech Dopravcu nie sú neprimeraným zvýhodnením Dopravcu, čo je dané najmä faktom, že zmluva o preprave okrem prepravného poriadku Dopravcu obsahuje tiež doplnkové ustanovenia, navrhnuté objednávateľom prepravy v zmysle čl. II., bod 3. tohto prepravného poriadku. Zmluva o preprave ako celok je teda obojstranne vyvážená a nie je v neprospech žiadnej zmluvnej strany.

 

Čl. VII.
Ukončenie zmluvy

 

1. Zmluvné strany nemajú právo jednostranne odstúpiť od zmluvy o preprave.
2. Zrušenie prepravy z dôvodu nenaloženia vozidla Dopravcu na nakládke, sa považuje za nemožnosť plnenia, v zmysle ustanovení § 575 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak je plnenie možné uskutočniť za sťažených podmienok, mimo dojednaného času a/alebo s väčšími nákladmi, oznámi objednávateľ prepravy Dopravcovi písomne (aj e-mailom, resp. SMS, ustanovenie čl. II., bod 4., písm. a) tohto prepravného poriadku sa použije primerane), či na takomto plnení trvá. Ak objednávateľ prepravy na takomto plnení trvá, zodpovedá Dopravcovi za škodu, ktorá takýmto plnením Dopravcovi vznikne. Nárok Dopravcu na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo stojného podľa tohto prepravného poriadku, ustanovením tohto bodu nie je dotknutý.
3. Zmluvné strany môžu zmluvu o preprave zrušiť dohodou. Takáto dohoda musí byť vždy uzatvorená písomne (aj formou e-mailu, resp. SMS, ustanovenie čl. II., bod 4., písm. a) tohto prepravného poriadku sa použije primerane). V takejto dohode musí byť tiež dohodnutý postup a spôsob vysporiadania nárokov zmluvných strán zo zrušenej zmluvy o preprave. Ak takýto postup a spôsob vysporiadania nárokov zmluvných strán v takejto dohode chýba, platí, že všetky nároky ktorejkoľvek zo zmluvných strán zanikli uzatvorením dohody o zrušení zmluvy o preprave.

 

Čl. VIII.
Riešenie sporov

 

1. Rozhodné právo je vždy slovenské, v súlade s ustanovením čl. IV., bod 1., písm. f) tohto prepravného poriadku.
2. Všetky spory zo zmluvy o preprave sa zmluvné strany zaväzujú riešiť primárne dohodou. Ak nedôjde k dohode ohľadom riešenia sporu ani po opakovanom stretnutí na úrovni štatutárnych zástupcov zmluvných strán, sú zmluvné strany oprávnené obrátiť sa na príslušný súd.

 

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

 

1. V prípade, že sú ustanovenia tohto prepravného poriadku v rozpore s niektorým ustanovením zmluvy o preprave, je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovná sila ustanovení:
a) Náležitosti zmluvy o preprave podľa ustanovenia čl. II., bod 2. tohto prepravného poriadku majú prednosť pred ustanoveniami, uvedenými v ďalších písmenách tohto bodu.
b) Ustanovenia čl. IV. tohto prepravného poriadku majú prednosť pred ustanoveniami, uvedenými v ďalších písmenách tohto bodu.
c) Doplnkové ustanovenia zmluvy o preprave podľa ustanovenia čl. II., bod 3. tohto prepravného poriadku majú prednosť pred ustanoveniami, uvedenými v ďalších písmenách tohto bodu.
d) Ustanovenia tohto prepravného poriadku majú prednosť pred ustanoveniami, uvedenými v písm. e) tohto bodu.
e) Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa prepravy (alebo iné ustanovenia podobnej povahy) majú prednosť pred ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nemajú kogentnú povahu.
2. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie zmluvy o preprave stane neplatným a/alebo neúčinným, nevzťahuje sa táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť na ostatné ustanovenia zmluvy o preprave. Zmluvné strany sú zároveň povinné pokúsiť sa nahradiť takéto neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie zmluvy o preprave novým ustanovením, s čo možno najpodobnejším významom.
3. Tento prepravný poriadok je platný a účinný od 01.05.2019 a v plnom rozsahu nahrádza prepravný poriadok Dopravcu zo dňa 01.05.2018.
 

ÚVOD| DOPRAVA| COLNÉ SLUŽBY| INTRASTAT| FOTOGALÉRIA| KONTAKT